فهرست توسعه و تغییرات سیستم ها تا مهر ماه 1400

✏️  فهرست توسعه و تغییرات سیستم های NSD (توسعه نرم افزارهای هوشمند نوآور) به شرح پیوست می باشد . ✏️ د ر نسخه جدید آپدیت نرم افزارها به مشتریان محترم تحویل خواهد شد . ✏️  تحویل و ارائه بسیاری از امکانات فوق برای مشتریان دارای قرارداد پشتیبانی رایگان می باشد . فایل فهرست تغییرات