سیستم حقوق و دستمزد هوشمند (NSD)

* ثبت کلیه اطلاعات مربوط به پرسنل 
* تهیه فایل پرداخت واریز گروهی با فرمت بانکهای مختلف
* تهیه فایل های مورد نیاز بیمه تامین اجتماعی و دارایی 
* ارسال فیش حقوقی ماهانه به ایمیل کارکنان 
* چاپ قرارداد پرسنل با امکان طراحی فرمت سفرشی 
* تسویه حساب با پرسنل با انواع روشهای متنوع 
* چاپ فرم ارزشیابی پرسنل و امتیاز دهی جهت تصمیم گیری منابع انسانی 
* دریافت فایل کارکرد از کلیه سیستم های کارت زنی 
راهنمای اصلی سیستم