سیستم حسابداری هوشمند (NSD)

* طراحی و مشاوره در استقرار کدینگ مناسب فعالیت
* انجام کلیه عملیات حسابداری به ساده ترین شکل
* امکان پیوست نمودن ضمائم به اسناد حسابداری
* ثبت دفاتر قانونی بصورت مکانیزه
* مرور و گردش در حسابها از سطح کل به ریز و برعکس
* عملیات بستن حسابها ، افتتاحیه و انتقال مانده
* تهیه تراز آزمایشی ارزی

مراحل بستن حسابهای سود و زیان و ترازنامه ای در پایان دوره مالی

مراحل بستن حسابها در پایان دوره مالی ، در روش ادواری