سیستم حسابداری صنعتی و بودجه

1. امکان راه اندازی سیستم بهای تمام شده ، ورود اطلاعات و گزارش گیری بطور مستقل بدون وابستگی به سایر سیستم ها
2. امکان تعريف دوره هاي عملیاتی مختلف به دلخواه کاربران در يک دوره مالي بطور همزمان
3. تعریف مشخصات مواد و محصول به تفکیک مواد اولیه ، محصول نیمه ساخته ، فرعی ، و نهایی بدون نیاز به کد حسابداری
4. تعیین روش های محاسبه ، جذب و مصرف برای هریک ازمراحل تولید بصورت مجزا(روش های حسابداری صنعتی)
5. انواع روش های جذب (مواد ، دستمزد و سربار) بر مبنای مقدار تولید ، مدت تولید ، استاندارد ، ساعت کار دستگاه و استاندارد نفر روز برای مراحل تولید
6. امکان انتخاب روش، جهت ثبت مواد مصرف شده به تفکیک محصولات یا بصورت انباشته مصرف و تسهیم آنها به محصولات با روشهای جذب تعریف شده به دلخواه کاربر
7. امکان محاسبه قیمت تمام شده برای محصولات فرعی به روش های مختلف به دلخواه کاربران
8. امکان داشتن چند فرمول ساخت (کارت استاندارد تولید و BOM) برای یک محصول
9. امکان تعریف برنامه تولید محصول( بودجه ) ، محاسبه و ایجاد گزارش تولید محصولات و مواد مصرفی آنها در کلیه مراحل تولید در کمترین زمان
10. امکان تعریف قیمت و نرخ مصرف مواد برحسب ریال و انواع ارز در تاریخ های متفاوت
11. قابلیت تعیین ارزی یا غیرارزی بودن مواد مصرفی در تولید محصولات و تعیین درصد ارزبری آنها
12. امکان تهیه گزارشات قیمت تمام شده با توجه به تغییرات نرخ ارز در تاریخ های مختلف و گزارش انحرافات آنها
13. امکان Import اطلاعات در کلیه فرمها و حداقل نیاز به ورود اطلاعات بصورت دستی
14. امکان دریافت کلیه اطلاعات به تفکیک مراحل تولید از سایر سیستم ها به دلخواه کاربر به شرح زیر :
الف : دریافت اطلاعات موجودی اولیه مواد و محصول از سیستم انبار
ب: دریافت اطلاعات مواد مصرف شده در تولید، از فرم های ارسال به تولید و سابر فرم های مورد نیاز
ج : دریافت اطلاعات مربوط به ضایعات مواد در تولید از سیستم انبار
د: دریافت اطلاعات گزارش تولید از فرمهای دریافت از تولید و سایر فرمهای مورد نیاز سیستم انبار
ه : دریافت اطلاعات خروج محصولات ساخته شده از حواله های سیستم انبار
و: دریافت اطلاعات فروش محصولات از سیستم فروش
ز : دریافت اطلاعات هزینه های دستمزد و سربار از سیستم حسابداری
15. تعریف انواع مبنای تسهیم هزینه های خدماتی و محاسبه درصدهای اولیه تسهیم
16. امکان تسهیم هزینه های سربار بصورت یک طرفه (پلکانی) و دوطرفه (ریاضی)
17. امکان انباشته نمودن کلیه اطلاعات در یک تاریخ به دلخواه کاربران
18. محاسبه بهای تمام شده به‌تفکیک ماه و صدور سند حسابداری مراحل تولید و تسهیم هزینه ها

19. محاسبه کل زمان تولید محصولات با توجه به برنامه های تولید پیشنهادی و کنترل آنها
20. گزارش قیمت تمام شده واقعی ، استاندارد و محاسبه انحراف قیمت تمام شده به تفکیک مواد،دستمزد وسربار
21. امکان تهیه گزارش جهت پیش بینی زمان تولید و مقدار مواد اولیه لازم جهت تولید
22. امکان تهیه گزارش قیمت تمام شده مرحله ای طی فرآیند تولید محصولات از اولین مرحله تا تولید محصول نهایی
23. گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود و زیان فروش محصولات
24. گزارش از مواد مصرف شده و محصولات تولید شده
25. امکان تهیه گزارش مواد اولیه مورد نیاز و مصرف شده بر حسب گروه بندی مواد به دلخواه کاربر
26. امکان تهیه خروجی اکسل از گزارشات قیمت تمام شده واقعی و استاندارد بصورت خلاصه و غیرخلاصه
27. جدول نمایش اطلاعات برای کلیه فرمهای سیستم و دریافت خروجی اکسل با امکان فیلتر مطالب از آنها
28. امکان انجام تعدیلات مقداری و ریالی مواد و محصول بر حسب نیاز
29. امکان ثبت مراحل تولید محصولات نهایی بصورت یکجا
30. گزارش از فرمول ساخت محصولات به شکل فرآیند تولید از مرحله اول تا آخرین مرحله
31. تهیه خروجی اکسل ماتریسی از مواد مصرف شده در تولید محصولات ( اثبات مصرف مواد )
32. امکان پیش بینی قیمت تمام شده با توجه به برنامه تولید پیشنهادی و محاسبات معکوس مراحل تولید
33. امکان تهیه گزارش مواد مصرفی لازم برای تولید محصولات در برنامه تولید پیشنهادی
34. گزارش های گردش کالای ساخته مراحل تولید (کالای ساخته شده و درجریان ساخت)
35. گزارش اجزاء تولید محصول که برای هریک از محصولات تولیدی ، صرفا مواد مصرف شده بدون کالای درجریان ساخت مراحل تولید محاسبه میشود با حالتهای مختلف .
36. محاسبه سهم هزینه های اداری ، فروش و مالی بر حسب مقدار تولید ، مقدار فروش ، مبلغ تولید و .
37. و بسیاری از گزارش های متنوع دیگر که با دسته بندی ها و قالب های مختلف قابل تهیه می باشد

راهنمای اصلی سیستم